Blue Flower

 

 

Wyniki naboru na stanowisko referent ds. administracyjno - biurowych

 

 

Wyniki naboru - referent ds. administracyjno - biurowych

 

 

Nowogrodziec, dnia 29 lipca 2019 roku

ZP. 271.6.2019

INFORMACJA O WYNIKU

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2019 na zadanie pod nazwą: „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2019/2020” wybrano oferty:

dla zadania nr 1:

Nr części

Rozstrzygnięcie

Uzasadnienie
Część nr 1

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski,

ul. Świętokrzyska 9/4,
59-220 Legnica

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.
Część nr 2

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski,

ul. Świętokrzyska 9/4,
59-220 Legnica

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100
Część nr 3 Busiki Zasańscy Spółka Jawna, Wykroty, ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100
Część nr 4

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu

Sp. z o.o.

ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100
Część nr 5

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski,

ul. Świętokrzyska 9/4,
59-220 Legnica

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100

 

dla zadania nr 2:

Nr części

Rozstrzygnięcie

Uzasadnienie
Część nr 1 Busiki Zasańscy Spółka Jawna, Wykroty, ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100
Część nr 2 Busiki Zasańscy Spółka Jawna, Wykroty, ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM

 

Numer części

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium termin płatności

Liczba pkt w kryterium czas podstawienia autobusu/busa zastępczego

Razem

Zadanie nr 1

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bolesławcu Sp. z o.o.

1

47,65

20,00

20,00

87,65

2

49,23

20,00

20,00

89,23

3

36,27

20,00

20,00

76,27

4

60,00

20,00

20,00

100,00

5

53,91

20,00

20,00

93,91

Oferta nr - 2 Busiki Zasańscy Spółka Jawna

3

60,00

20,00

20,00

100,00

Oferta nr 3 – Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski

1

60,00

20,00

20,00

100,00

2

60,00

20,00

20,00

100,00

3

53,66

20,00

20,00

93,66

4

58,08

20,00

20,00

98,08

5

60,00

20,00

20,00

100,00

Zadanie nr 2

Oferta nr 1- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bolesławcu Sp. z o.o.

1

38,80

20,00

20,00

78,80

2

28,94

20,00

20,00

68,94

Oferta nr 2 – Busiki Zasańscy Spółka Jawna

1

60,00

20,00

20,00

100,00

2

60,00

20,00

20,00

100,00

 

 

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn.:

„Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec

w roku szkolnym 2019/2020”

                                                                                                                                                                       Nowogrodziec, 17 lipca 2019 roku

ZP.271.6.2019

INFORMACJA

Z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

„Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec

w roku szkolnym 2019/2020”

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), Gmina i Miasto Nowogrodziec informuje:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania:

Zadanie nr 1: 274.624,00 zł, w tym:

Część nr 1 – 138.346,00

Część nr 2 –    12.795,00

Część nr 3 –    54.326,00

Część nr 4 –    35.019,00

Część nr 5 –    34.141,00

Zadanie nr 2: 158.553,00 zł, w tym:

Część nr 1 – 70.243,00

Część nr 2 – 80.310,00

 

Razem:          433.180,00 zł

2) Dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu składania ofert:

 

a) Cena

Nr oferty Wykonawca Zadanie 1   Zadanie 2
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5   Część 1 Część 2
1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.   

ul. Modłowa 8               

59-700 Bolesławiec

127.282,00

18.634,00

67.902,00

44.797,00

48,782,00

8,86

11,88

2

Busiki Zasańscy Spółka Jawna

Wykroty,

ul. Kolejowa 7

59-730 Nowogrodziec

__________

________

41.050,00

_________

________

5,73

5,73

3

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski

ul. Świętokrzyska 9/4

59-220 Legnica

101.080,00

15.290,00

45.900,00

46.280,00

43.830,00

 

________

________

 

b) Warunki płatności:

Nr oferty Wykonawca Zadanie 1   Zadanie 2
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 1 Część 2
1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

2

Busiki Zasańscy Spółka Jawna

Wykroty,

ul. Kolejowa 7

59-730 Nowogrodziec

__________

________

28 dni

_________

________

28 dni

28 dni

3

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski

ul. Świętokrzyska 9/4

59-220 Legnica

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

 

________

________

 

c) Czas podstawienia autobusu zastępczego:

Nr oferty Wykonawca Zadanie 1   Zadanie 2
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 1 Część 2
1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

30 minut

30 minut

30 minut

30 minut

30 minut

30 minut

30 minut

2

Busiki Zasańscy Spółka Jawna

Wykroty,

ul. Kolejowa 7

59-730 Nowogrodziec

__________

________

poniżej 45 minut

_________

________

poniżej 45 minut

poniżej 45 minut

3

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski

ul. Świętokrzyska 9/4

59-220 Legnica

40 minut

40 minut

40 minut

40 minut

40 minut

 

________

________

 

d) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapisem przedstawionym w SIWZ

 

Nowogrodziec, dnia 11 lipca 2019 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dowóz uczniów do jednostek oświatowych
Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2019/2020”

Niniejszym informuję, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ polegającej na zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Po zmianie:

- oferty należy złożyć w terminie do 17.07.2019 r. do godz. 13.00,

- otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13.15.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

W związku z powyższym SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

I. W SIWZ jest (stan przed modyfikacją):

Rozdział 17 – Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

17.1. Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Pełnomocnika Zamawiającego Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec (budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wejście od tyłu od strony parkingu) 

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia
12.07.2019r.
do godz.
13.00

17.2. Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opisaną następująco:

Zakład Obsługi Szkół

ul. Adama Asnyka 53/1,

59-730 Nowogrodziec

Oferta w postępowaniu na:

„DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

GMINY NOWOGRODZIEC W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ”

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 12.07.2019r. Godz. 13.15

Rozdział 18 - Miejsce i termin otwarcia ofert

18.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: Zakład Obsługi Szkół 

w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec, gabinet Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu w dniu 12.07.2019 roku o godz. 13.15.

W SIWZ ma być (stan po modyfikacji):

Rozdział 17 – Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

17.1. Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Pełnomocnika Zamawiającego Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec (budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wejście od tyłu od strony parkingu) 

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia
17.07.2019r.
do godz.
13.00

17.2. Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opisaną następująco:

Zakład Obsługi Szkół

ul. Adama Asnyka 53/1,

59-730 Nowogrodziec

Oferta w postępowaniu na:

„DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

GMINY NOWOGRODZIEC W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ”

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 17.07.2019r. Godz. 13.15

Rozdział 18 - Miejsce i termin otwarcia ofert

18.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: Zakład Obsługi Szkół 

w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec, gabinet Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu w dniu 17.07.2019 roku o godz. 13.15

 
 
 
 
Ogłoszenie nr 540142875-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.
Nowogrodziec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 568068-N-2019 
Data: 02/07/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nowogrodziec, Krajowy numer identyfikacyjny 23082158100000, ul. Rynek  1, 59-730  Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 380 660, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 757 316 416. 
Adres strony internetowej (url): www.nowogrodziec.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV.6) 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: Data: 2019-07-12, godzina: 13:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: Data: 2019-07-17, godzina: 13:00 

Ogłoszenie nr 568068-N-2019 z dnia 2019-07-02 r. 

Gmina Nowogrodziec: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu - jednostka organizacyjna Zamawiającego 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogrodziec, krajowy numer identyfikacyjny 23082158100000, ul. Rynek  1 , 59-730  Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 380 660, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , faks 757 316 416. 
Adres strony internetowej (URL): www.nowogrodziec.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
www.bip-gzosznowogrodziec.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
www.bip-gzosznowogrodziec.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
osobiście, pocztą, kurierem 
Adres: 
Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2019/2020 
Numer referencyjny: ZP.271.6.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do jednostek oświatowych wskazanych w załączniku nr 1 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu, w dni robocze z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.). Zadanie nr 1 – Dowóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Nowogrodziec: (postanowienia wspólne dla wszystkich części) Szczegółowy wykaz części, tras i przystanków oraz ilość uczniów korzystających z dowozu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby uczniów w poszczególnych miejscowościach na poszczególnych trasach na ±10 osób. Kursy ranne – dowóz uczniów do poszczególnych szkół podstawowych na godzinę 8.00 oraz 8.50. Kursy powrotne – odwóz uczniów z poszczególnych szkół podstawowych w godzinach od 12.00 do 16.00. Najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu rozkłady jazdy z poszczególnych miejscowości, obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 (dotyczy zarówno kursów porannych, jak i popołudniowych). Rozkłady jazdy winny być zaakceptowane przez Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu na 1 tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na: a) skróceniu godzin nauki lub innej zmiany wynikającej z organizacji roku szkolnego; b) odpracowaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę lub z innych przyczyn, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz i odwóz uczniów wg ustalonego rozkładu jazdy autobusów/busów. Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania przewozu uczniów w połączeniu z przewozami otwartymi. Wykonawca będzie co miesiąc wystawiał dla uczniów i opiekunów imienny dokument potwierdzający prawo do skorzystania z określonego dowozu z uwzględnieniem ulg ustawowych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 295). Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939 ze zm.) dokumentem uprawniającym do ulg są legitymacja szkolna oraz zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Bilet uprawnia uczniów do podróżowania każdym autobusem, którym Wykonawca świadczy usługę, bez względu na wpisaną na nim godzinę. Autobusy/busy Wykonawcy muszą być oznakowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, tablicą informacyjną, iż przewożone są dzieci. Niedopuszczalne jest, aby w autobusie jechała większa liczba dzieci niż miejsc siedzących przeznaczonych dla pasażerów (według dowodu rejestracyjnego pojazdu). Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli oznakowania autobusów wykonujących kursy dowozu uczniów przez upoważnionego pracownika. Wykonawca gwarantuje, iż w sytuacji awaryjnej na własny koszt zabezpieczy zastępczy środek transportu, w sposób zapewniający dowóz uczniów do szkół w czasie do 1 godziny od chwili wystąpienia awarii.W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego (awaria, stłuczka itp.) lub utrudnień w ruchu powodujących opóźnienie lub brak możliwości przyjazdu autobusu, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować telefonicznie Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu (te. 75 731 72 25) o wystąpieniu takiego zdarzenia, z podaniem trasy autobusu w celu umożliwienia bieżącego informowania jednostek oświatowych, których zdarzenie dotyczy. Ustalona długość tras, wykaz i ilość kursów, przystanki, miejscowości oraz ilość dzieci może ulec zmianie w zależności od zatwierdzonego rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach. W zależności od tego zmianie ulegać będzie wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za opiekę i bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu w następujący sposób: po zatrzymaniu pojazdu na każdym przystanku opiekun wysiada jako pierwszy, pilnuje dzieci wsiadające/wysiadające, po czym jako ostatni wsiada do autobusu. Podczas przewozu uczniów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekę uczniom w każdym pojeździe, który wykonuje usługę. Opiekę nad dziećmi może sprawować osoba pełnoletnia dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do placówki oświatowej. Obowiązki opiekuna są określone we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ. W celu identyfikacji osób sprawujących opiekę w autobusie, Wykonawca wyposaży te osoby w kamizelki odblaskowe, które opiekunowie winni nosić w czasie pełnienia obowiązków opiekuńczych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości braku opiekuna w autobusie. Każdy przypadek braku opiekuna zostanie udokumentowany przez pracowników jednostek oświatowych odpowiedzialnych za odbiór dzieci z przystanku protokołem, zatwierdzonym przez Dyrektora jednostki oświatowej oraz Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej. W przypadku stwierdzenia braku opiekuna w autobusie, kierowca powinien niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wystąpieniu takiego zdarzenia, Wykonawca zaś jest zobowiązany niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, z podaniem trasy autobusu, w celu umożliwienia bieżącego informowania jednostek oświatowych, których zdarzenie dotyczy. Najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2019 roku Wykonawca zobowiązany jest poinformować Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu o imionach i nazwiskach opiekunów w poszczególnych autobusach oraz podać numery telefonów do kontaktów. Zamawiający oświadcza, ze Dokument „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i podmiotów współpracujących z Zakładem Obsługi Szkół w Nowogrodźcu” stanowi przyjęty i obowiązujący, optymalny i zgodny z przepisami prawa standard przetwarzania informacji zawierających dane osobowe w związku z realizacją zawieranych umów . Zadanie nr 2 – Dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo (1 osoba na wózku inwalidzkim) wraz z zapewnieniem opieki z miejsca zamieszkania do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, ul. Bankowa 8 z następujących miejscowości: 1) Wykroty – 3 osoby; (+1 prawdopodobnie od 01.09.2019) 2) Czerna – 2 osoby; 3) Gierałtów – 2 osoby; 3) Parzyce – 1 osoba; 4) Nowogrodziec – 3 osoby (w tym jedna osoba na wózku inwalidzkim); 5) Milików – 1 osoba; 6) Zebrzydowa – 1 osoba; 7) Nowa Wieś - 1 osoba. Planowane trasy dowozu Trasa nr 1: Przystanek Ilość dzieci 1) Gierałtów 2) Nowogrodziec, ul. Chrobrego 3) Nowogrodziec Stadion 2 1 (dziecko na wózku) 2 4) Milików 1 5) Parzyce przy posesji nr 23 1 6) Bolesławiec PZSiPS Szacunkowa ilość kilometrów 31 7 Trasa nr 2: Przystanek Ilość dzieci 1) Wykroty 2) Czerna kościół 3) Zebrzydowa skład opału 4) Nowa Wieś 5) Bolesławiec PZSiPS 3 (+1) 2 1 1 Szacunkowa ilość kilometrów 33 7 (8) Postanowienia wspólne dla obu części: Ostateczna liczba dzieci zostanie podana Wykonawcy pod koniec sierpnia, gdy Gmina uzyska listę dzieci uczęszczających do PZSiPS w Bolesławcu. Wówczas zatwierdzona zostanie także ostateczna trasa przejazdu oraz rozkład jazdy. Dzieci będą dowożone codziennie od poniedziałku do piątku. Wykonawca zapewni także dowóz w przypadku odpracowywania przez szkołę w sobotę zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy po uprzednim zleceniu Zamawiającego. Dzieci będą zabierane z miejscowości, w której mieszkają, z przystanków ustalonych po uzgodnieniu optymalnej trasy przejazdu. Dziecko poruszające się na wózku należy odebrać z miejsca zamieszkania spod domu. W przypadku dzieci zamieszkałych w Parzycach należy uwzględnić przejazd przez całe Parzyce od przystanku Parzyce (kierunek Bolesławiec) drogą do Nowogrodźca (wjazd do Nowogrodźca od ulicy Młyńskiej) lub odwrotnie. Długość trasy liczona jest od pierwszego przystanku (miejsca wsiadania pierwszego dziecka) do docelowej placówki oświatowej. Dzieci należy dowieźć na godzinę 8 rano, godzina odwozu zostanie ustalona na początku roku szkolnego po uzyskaniu ich rozkładu zajęć w ośrodku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godziny odjazdu busa/autobusu z Bolesławca w poszczególne dni, w przypadku, gdy zajęcia w danym dniu trwają krócej lub, gdy wynika to z rozkładu zajęć dzieci. Z uwagi na dziecko poruszające się na wózku, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia busa/autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd powinien być wyposażony w odpowiedni, atestowany sprzęt, ułatwiający wsiadanie i wysiadanie dzieci poruszających się na wózku (np. winda lub podjazd) oraz odpowiednie zabezpieczenie dla przewozu dzieci i wózków, np. pasy do przypinania dzieci znajdujących się na wózkach (dotyczy tylko części nr 1). Wykonawca zapewni bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność dowozu, a w sytuacjach awaryjnych zapewni transport zastępczy odpowiadający wymogom opisanym w punkcie 4.2.6. Pojazd Wykonawcy musi być oznakowany, zgodnie z odrębnymi przepisami, tablicą informacyjną, iż przewożone są dzieci oraz tablicą informacyjną zawierającą trasę przejazdu wraz z określeniem miejsca docelowego przewozu. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli oznakowania pojazdu Wykonawcy przez upoważnionego pracownika. Wykonawca odpowiada za opiekę i bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu do i z PZSiPS w Bolesławcu oraz w drodze z pojazdu do budynku placówki oświatowej oraz w drodze z budynku placówki oświatowej do pojazdu. Opiekę nad dziećmi może sprawować osoba pełnoletnia dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do placówki oświatowej. Obowiązki opiekuna reguluje umowa. Najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2019 roku Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu imiona i nazwiska opiekunów na każdej trasie oraz podać numery telefonów do kontaktów. Zamawiający oświadcza, ze Dokument „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i podmiotów współpracujących z Zakładem Obsługi Szkół w Nowogrodźcu” stanowi przyjęty i obowiązujący, optymalny i zgodny z przepisami prawa standard przetwarzania informacji zawierających dane osobowe w związku z realizacją zawieranych umów . Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu wykonywania usługi na ulicę Zgorzelecką 28/29, w przypadku, gdy nowa siedziba szkoły na ulicy Bankowej nie zostanie oddana do użytku od dnia 02.09.2019 r. 

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
60113400-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
10      


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, iż: posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na przewozie osób tj. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 58) uzyskali licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób /zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – dla obu zadań i wszystkich części; W przypadku zadania nr 1, Wykonawca na dzień podpisania umowy lub najpóźniej do 30 sierpnia 2019 r. musi dysponować zezwoleniem na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na trasach opisanych w SIWZ w częściach, na które Wykonawca złożył ofertę oraz okazać je do wglądu na żądanie Zamawiającego. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejszą niż: dla zadania nr 1: a) część nr 1 – 200.000,00 zł b) część nr 2 – 30.000,00 zł c) część nr 3 – 100.000,00 zł d) część nr 4 – 50.000,00 zł e) część nr 5 – 40.000,00 zł lub nie mniej niż 420.000,00 w przypadku ubiegania się o całość zadania oraz nie mniej niż dla zadania nr 2: a) część nr 1 – 50.000,00 zł b) część nr 2 – 50.000,00 zł lub nie mniej niż 100.000,00 w przypadku ubiegania się o całość zadania. W przypadku braku polisy należy przedłożyć inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). Przedmiotowe wartości podane przez Wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert. Wymóg opłacenia polisy OC powinien być wypełniony na dzień składania ofert. Późniejsze jej opłacenie nie będzie uznane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W sytuacji, gdy opłacenie składek nie wynika z samej treści polisy, Wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego). 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli: Wykonawca złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z przedmiotem niniejszego przetargu. Jako usługę porównywalną uważa się wykonanie minimum jednej usługi codziennego dowozu, przewozu osób przez minimum 6 miesięcy o wartości minimalnej jednej usługi brutto: zadanie nr 1: a) część nr 1 – 40.000,00 zł b) część nr 2 – 6.000,00 zł c) część nr 3 – 17.000,00 zł d) część nr 4 – 12.000,00 zł e) część nr 5 – 9.000,00 zł zadanie nr 2 a) część nr 1 – 24.000,00 zł b) część nr 2 – 30.000,00 zł wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi były wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy Wykonawca ubiega się o całość zadania, może przedstawić jedną usługę dla zadania, pod warunkiem, że jej wartość będzie co najmniej równa sumie wartości oczekiwanych dla każdej części (tj. nie mniej niż 84.000,00 zł dla zadania nr 1 i nie mniej niż 54.000,00 zł dla zadania nr 2). Przedmiotowe wartości podane przez Wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert. Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania (dla obu zadań), a także złoży wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia. W przypadku zadania nr 1 wykonawca musi zapewnić pojazd z odpowiednią liczbą miejsc siedzących - odpowiednio do danej trasy. W przypadku zadania nr 2 Wykonawca musi dysponować jednym pojazdem przystosowanym do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim oraz min. 10 osób na miejscach siedzących (dla części nr 1) oraz jednym pojazdem min. 10 osób na miejscach siedzących (dla części nr 2). Autobusy/busy winny posiadać ważne na dzień składania ofert pakiety ubezpieczeń OC i NW dla każdego pojazdu (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch i więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób/zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r., poz.58); wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z przedmiotem niniejszego przetargu; opłaconą polisę ubezpieczeniową zgodnie z wymogami pkt. 9.1.3 SIWZ, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument przynajmniej dla jednego z nich);oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument przynajmniej dla jednego z nich); . wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (pojazdów), jakimi dysponuje Wykonawca (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); zobowiązanie podmiotu trzeciego – tylko w przypadku, gdy Wykonawca powołał się na potencjał innych podmiotów 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawieraniu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę; stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, formularz ofertowy, oświadczenie dotyczące RODO

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 20,00
Czas podstawienia autobusu/busa zastępczego 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) istotnej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotów zamówienia lub świadczenia stron, związanych z realizacją Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym z późniejszymi zmianami i innych przepisów w zakresie publicznego transportu drogowego; 2) powstaniu rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 3) gdy zaistnieje potrzeba wydzielenia dodatkowej trasy przejazdu lub zakupu biletu na trasie przejazdu nie uwzględnionej w SIWZ; 4) gdy zaistnieje potrzeba wydzielenia dodatkowej trasy przejazdu, spowodowana wzrostem liczby uczniów (np. w sytuacji, gdy w trakcie roku szkolnego Gmina uzyska informację z PZSiPS w Bolesławcu o przyjęciu do placówki kolejnego ucznia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub/i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego); 5) gdy zaistnieje konieczność wprowadzania zmian w przebiegu i kilometrażu trasy oraz godzin odjazdu z poszczególnych przystanków w zależności od liczby osób korzystających z dowozu, spowodowanych np. chorobą ucznia, rezygnacją rodzica z takiej formy dowozu dziecka, itp.; 6) gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy. 


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-07-12, godzina: 13:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu - 64 uczniów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 10
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 20,00
Czas podstawienia autobusu/busa zastępczego 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz uczniów do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu - 7 uczniów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 10
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 20,00
Czas podstawienia autobusu/busa zastępczego 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi - 45 uczniów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 10
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 20,00
Czas podstawienia autobusu /busa zastępczego 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach - 24 uczniów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 10
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 20,00
Czas podstawienia autobosu/busa zastępczego 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz uczniów do Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie - 29 uczniów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 10
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 20,00
Czas podstawienia autobusu/busa zastępczego 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu - Trasa nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu na trasie nr 1 - 7 uczniów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60113400-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 10
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 20,00
Czas podstawienia autobusu/busa zastępczego 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu - Trasa nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu na trasie nr 2 - 7 lub 8 uczniów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60113400-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 10
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 20,00
Czas podstawienia autobusu/busa zastępczego 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: