Blue Flower

Nowogrodziec, dnia 05 lutego 2021 roku

Zakład Obsługi Szkół

w Nowogrodźcu

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zakładu Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu oraz jednostek oświatowych, dla których

Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

ul. Adama Asnyka 53/1

59-730 Nowogrodziec

tel. 75 731 72 25

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

działający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2019) na rzecz następujących Zamawiających:

1) Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

ul. A. Asnyka 53/14, 59-730 Nowogrodziec;

2) Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

ul. Kolejowa 46, 59-730 Nowogrodziec;

3) Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

Czerna 52, 59-730 Nowogrodziec;

4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie

Gierałtów 47, 59-730 Nowogrodziec;

5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie

Gościszów 152, 59-730 Nowogrodziec;

6) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

ul. H. Sienkiewicza 7-8, 59-730 Nowogrodziec;

7) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi

Nowa Wieś 26 a, 59-730 Nowogrodziec;

8) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach

Wykroty, ul. Główna nr 106 i 108, 59-730 Nowogrodziec.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem", zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.z 2019 r., poz. 2019 ), zwanej dalej „ustawą Pzp".

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu oraz jednostek oświatowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym”.

2. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zamawiających wymienionych w pkt. I zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1342), zwanej dalej
„Ustawą o PPK".

3. Oferta dla:

1) Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

ul. A. Asnyka 53/14, 59-730 Nowogrodziec,

2) Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

ul. Kolejowa 46, 59-730 Nowogrodziec,

3) Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

Czerna 52, 59-730 Nowogrodziec,

4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie

Gierałtów 47, 59-730 Nowogrodziec

5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie

Gościszów 152, 59-730 Nowogrodziec,

6) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

ul. H. Sienkiewicza 7-8, 59-730 Nowogrodziec;

7) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi

Nowa Wieś 26 a, 59-730 Nowogrodziec;

8) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach

Wykroty, ul. Główna nr 106 i 108, 59-730 Nowogrodziec.

4. Warunki zamówienia:

4.1. Bezpłatne zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:
a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat PPK wśród pracowników jednostek wymienionych w pkt. 3;

b) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;

c) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym;

d) inne działania proponowane przez Wykonawcę (proszę opisać je w pkt III Formularza Ofertowego).

4.2. Bezpłatne, kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK, w tym:
a) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania, w uzgodnieniu
z Zamawiającym;

b) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (w tym wzorów umów o zarządzanie i prowadzenie PPK);

c) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych.

4.3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:

a) zapewnienie nieodpłatnie dedykowanego koordynatora/opiekuna do współpracy
z Zamawiającym;

b) udostępnienie bezpłatnej platformy internetowej i infolinii dla Zamawiającego i uczestników PPK;

c) zapewnienie nieodpłatnie niezbędnego wsparcia w zakresie wykorzystania programu płacowego Płace VULCAN posiadanego przez Zamawiającego do współpracy z programem do obsługi PPK udostępnionym przez instytucję finansową, bezpłatne środowisko testowe;

d) udostępnienie nieodpłatnie aplikacji dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną oraz nieodpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie jej działania;

e) zapewnienie ochrony danych osobowych pracowników.

5. Informacje o Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że na dzień 26 stycznia 2021 roku w jednostkach wskazanych
w pkt 3 zatrudnionych jest 292 pracowników o
następującej strukturze wiekowej:

Jednostka

Rok urodzenia

 

1949-1967

1968-1972

1973-1977

1978-1982

1983-1987

1988-1999

Razem

ZOSz

2

0

1

1

3

1

8

SP Nowogrodziec

20

18

19

8

5

9

79

SP Nowa Wieś

12

4

5

3

4

3

31

SP Gościszów

11

1

2

6

4

2

26

SP Gierałtów

6

0

5

9

2

0

22

SP Wykroty

14

3

8

5

6

1

37

SP Czerna

6

4

7

3

5

6

31

PP Nowogrodziec

10

6

11

6

9

16

58

Razem

81

36

58

41

38

38

292

6. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Zakładzie Obsługi Szkół w Nowogrodźcu oraz
w jednostkach, których mowa w punkcie III. 3. w terminie
do dnia 26 lutego 2021 roku;

2) zawarcie umów o prowadzenie PPK w Zakładzie Obsługi Szkół w Nowogrodźcu oraz
w jednostkach, których mowa w punkcie III. 3. w terminie
do dnia 12 marca 2021 roku;

3) zrealizowanie wszystkich postanowień zawartych w rozdziale III pkt. 4 „Warunki zamówienia" w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.

V. Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) spełniają warunki określone w Ustawie o PPK;

2) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek;

3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania oferowanych usług;

4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,

5) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania oraz załączników.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się

1. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:

Marta Kołodziejska — Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,

e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 75 731 72 25

Klaudia Ziółkowska – Referent Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 75 731 72 25

2. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą

niniejszego postępowania należy oznaczać: „ OFERTA-PPK".

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w
Zapytaniu.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

5. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez

upoważnioną(e) osobę(y).

6. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa.

7. Do oferty należy dołączyć projekty umów: o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK. Projekty umów powinny zawierać pełny zakres obligatoryjnych informacji zgodnie z ustawą
o PPK.

8. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:

1) Formularz ofertowy – zał. 1 do Zapytania,

2) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

3) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,

4) Projekty umów: o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK.

9. W przypadku gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

10. Istotne warunki umowy:

a) Umowa zostanie sporządzona w języku polskim,

b) Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie,

c) Umowa winna zawierać postanowienia zawarte w niniejszym zaproszeniu oraz postanowienia zawarte w ofercie oraz inne elementy określone odpowiednio w art. 10 i 20 ustawy o PPK,
chyba że strony inaczej postanowią,

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy,
z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszym zaproszeniu,

e) Miejscem rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego,

f) umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony;

g) okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

11. Wraz z ofertą i wymaganymi dokumentami, Wykonawca może złożyć również broszurę
informacyjną.

X. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 15 lutego 2021 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

2. Dopuszcza się złożenie oferty:

a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec

godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako czytelny skan podpisanej oferty i załączników, spakowany do folderu zip) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. W tytule wiadomości/ na kopercie proszę podać oznaczenie: „ OFERTA- PPK".

4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XI. Wybór oferty przez Zamawiającego

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert,
w
szczególności pod względem:

  1. Warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, w tym:

    1. wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK (art. 49 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o PPK);

    2. wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik (art. 49 ust. 3 Ustawy o PPK);

    3. pozostałych opłat związanych z prowadzeniem i zarządzaniem PPK;

  1. faktycznej (realnej) stopy zwrotu;

  2. doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi (w latach);

  3. obsługi procesu wdrożenia PPK (szkolenia, wsparcie informatyczne).

Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych, zakres świadczonych usług dodatkowych, renomę instytucji, w tym doświadczenie we współpracy
z podmiotami sektora finansów publicznych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, unieważnienia konkursu ofert i swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
6. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.

7. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie
nie będzie
leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.

XII. Informacje o wykluczeniu

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniami i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.

2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są złożyć oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym w punkcie IV p pkt 11.

3. Wykonawcy, którzy nie wypełnią oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

XIII. Odrzucenie oferty

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania,

b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

XIV. Informacje dotyczące RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 NVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu oraz jednostki oświatowe, w których imieniu Wykonawca będzie zarządzał
i prowadził PPK;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Obsługi Szkół w Nowogrodźcu oraz
w jednostkach, w których imieniu Wykonawca będzie zarządzał i prowadził PPK z wyłączeniem jednostki wskazanej w pkt III. 3.2) jest Pan Janusz Wyspiański, e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu, ul. Kolejowa 46, 59-730 Nowogrodziec inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Bernadetta Baszak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy na zadanie pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

XV. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna,
lub
zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może,
w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XI.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany
o wyborze jego oferty.

5. Umowy o zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zostaną zawarte
z każdą jednostką indywidualnie, na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych
w
niniejszym Zapytaniu oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu
o 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.

6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą ocenę.

7. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona/e
do reprezentowania
Wykonawcy.

 

 Formularz ofertowy